Αντίθετος με το κοινοτικό δίκαιο ο ουγγρικός νόμος για την επικαρπία, έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ

Print Friendly and PDF

Η αφαίρεση του δικαιώματος επικαρπίας από τους επικαρπωτές που δεν έχουν στενό δεσμό συγγένειας με τους ιδιοκτήτες γεωργικών γαιών στην Ουγγαρία αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωση, εκδίδοντας απόφαση μετά από προσφυγή του Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (δικαστηρίου διοικητικών και εργατικών διαφορών του Szombathely, Ουγγαρία).

Το ΔΕΕ κρίνει ότι το εν λόγω μέτρο συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων με τον οποίο εισάγεται εμμέσως δυσμενής διάκριση.

Αναλυτικά, με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο της ΕΕ διαπιστώνει καταρχάς ότι η επίδικη νομοθεσία συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων ανεξαρτήτως του αν προβλέπει η όχι αποζημίωση υπέρ των προσώπων που στερήθηκαν τα δικαιώματά τους επικαρπίας. Ειδικότερα, η νομοθεσία αυτή στερεί από τα πρόσωπα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη πλην της Ουγγαρίας τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους επικαρπίας και να μεταβιβάζουν τα δικαιώματα αυτά σε άλλους. Επιπλέον, το ΔΕΕ επισημαίνει ότι η απαίτηση κατά την οποία πρέπει να υπάρχει στενός δεσμός συγγένειας μεταξύ του επικαρπωτή και του ιδιοκτήτη της γης συνιστά, κατά τα φαινόμενα, έμμεση διάκριση βάσει της ιθαγένειας του επικαρπωτή ή της προελεύσεως των κεφαλαίων.

Τέλος το Δικαστήριο της ΕΕ διαπιστώνει ότι, κατά τον χρόνο συστάσεως των επίμαχων εν προκειμένω δικαιωμάτων επικαρπίας, η ουγγρική νομοθεσία δεν απαγόρευε τη σύσταση τέτοιων δικαιωμάτων. Εξάλλου, εκλαμβάνοντας ως δεδομένο ότι κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει στενό δεσμό συγγένειας με τον ιδιοκτήτη ενήργησε καταχρηστικώς κατά τον χρόνο της αποκτήσεως του δικαιώματος επικαρπίας, η ουγγρική νομοθεσία θεσπίζει γενικό τεκμήριο ύπαρξης καταχρηστικής πρακτικής. Η εφαρμογή όμως ενός τέτοιου τεκμηρίου δεν τελεί σε αναλογία προς τον σκοπό της καταπολεμήσεως των πρακτικών αυτών. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το Δικαστήριο της ΕΕ κρίνει ότι η επίδικη εθνική νομοθεσία δεν συμβιβάζεται με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων.