Αντίθετο στο δίκαιο της ΕΕ το σύστημα καθορισμού επιδομάτων ανεργίας στην Ισπανία έκρινε το ΔΕΕ

Print Friendly and PDF

Το σύστημα που ισχύει στην Ισπανία για τον καθορισμό της βάσης υπολογισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους εργαζομένους κάθετης μερικής απασχόλησης προσκρούει στο δίκαιο της Ένωσης, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ. Δεδομένου ότι η πλειονότητα αυτής της κατηγορίας εργαζομένων είναι γυναίκες, το σύστημα αυτό συνεπάγεται διαφορετική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ισπανική νομοθεσία σε περίπτωση εργασίας «κάθετης» μερικής απασχολήσεως, αποκλείει τις μη δεδουλευμένες ημέρες από τον υπολογισμό των ημερών για τις οποίες καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και, επομένως, μειώνει την περίοδο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, όταν διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των εργαζομένων «κάθετης» μερικής απασχολήσεως είναι γυναίκες οι οποίες επηρεάζονται αρνητικώς από τη νομοθεσία αυτή. Το Δικαστήριο εκτιμά ότι, δεδομένου ότι το 70 έως 80 % των εργαζομένων κάθετης μερικής απασχολήσεως είναι γυναίκες, είναι προφανές ότι σαφώς σημαντικότερος αριθμός γυναικών απ’ ό,τι ανδρών επηρεάζεται αρνητικώς από το επίμαχο εθνικό μέτρο. Συνάγει εξ αυτού ότι το εν λόγω μέτρο συνιστά διαφορετική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών.

Ως εκ τούτου το Δικαστήριο επισημαίνει ότι το επίμαχο εθνικό μέτρο δεν φαίνεται κατάλληλο προς διασφάλιση της αντιστοιχίας μεταξύ των καταβληθεισών από τον εργαζόμενο ασφαλιστικών εισφορών και των δικαιωμάτων που μπορεί να προβάλει ως προς την καταβολή του επιδόματος ανεργίας και κατά συνέπεια είναι αντίθετο με το κοινοτικό δίκαιο.