Επικύρωση για αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών

Print Friendly and PDF

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD και GOLDMAN & PARTNERS LTD, ως είχε ανακοινωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών θα έχει ισχύ μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης). Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης υποβληθεί από τις εταιρείες η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η αναστολή θα αρθεί.