Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα €1,14 εκατ. σε πρώην δ.σ. της πρώην Λαϊκής

Print Friendly and PDF

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 22/6, σειρά διοικητικών κυρώσεων που επέβαλε σε οκτώ ανώτατους αξιωματούχους της πρώην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd λόγω μη επάρκειας των προβλέψεων των δανείων.

Η απόφαση αποτελεί μέρος των πορισμάτων που έχουν ήδη διερευνηθεί για την
τραπεζική κρίση και αφορά στην περίοδο πριν το bail in, μεταξύ 2010 και 2011.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΚΚ εξέτασε θέμα συμμόρφωσης:

• της Εταιρείας, των Διοικητικών της Συμβούλων και της Οικονομικής Διευθύντριας Ομίλου με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, ως τροποποιήθηκε,
• της Εταιρείας με τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές

Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005, ως τροποποιήθηκε, αναφορικά με την επάρκεια των προβλέψεων των δανείων:

 στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31.12.2010,

 στην Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε
31.3.2011,

 στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις
30.6.2011,

 στην Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε
30.9.2011.

Η ΕΚΚ, διαπίστωσε ότι:

 ποσό €326.500.000 έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση επί της λογιστικής αξίας των MIGO-Δανείων (η αναφορά σε «MIGO-Δάνεια» αφορά τα δάνεια που δόθηκαν από την Εταιρεία για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG), η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του κέρδους ύψους €89.228.000 σε ζημιά ύψους €237.272.000 (για το έτος που έληξε στις 31.12.2010).

 ποσό €335.100.000 έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση επί της λογιστικής αξίας των MIGO-Δανείων, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη
μετατροπή του κέρδους ύψους €73.465.000 σε ζημιά ύψους περίπου
€261.635.000 (για την περίοδο που έληξε στις 31.3.2011).

 ποσό €734.000.000 έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση επί της λογιστικής αξίας των δανείων του χαρτοφυλακίου της Ελλάδας, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζημιάς ύψους €196.859.000 σε ζημιά ύψους €930.859.000, (για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2011).

 ποσό €996.575.000 έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση
χορηγήσεων, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζημιάς των
€284.137.000 σε ζημιά ύψους περίπου €1.280.712.000 (για τη περίοδο που έληξε στις 30.9.2011).

Συνολικά επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους €1.140.000 στους ακόλουθους αξιωματούχους της Εταιρείας:

• Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα (€200.000),

• Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης
Κινδύνων, Χρίστο Στυλιανίδη (€200.000),

• Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτη Κουννή (€140.000),

• Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, Πρόεδρο Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νεοκλή Λυσάνδρου (€160.000),

• Εκτελεστικό Σύμβουλο, κ. Ελευθέριο Χιλιαδάκη (€140.000),

• Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, Μέλος
Επιτροπής Ελέγχου, κ. Μάρκο Φόρο (€120.000),

• Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κωνσταντίνο
Μυλωνά (€100.000),

• Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου, κ. Αννίτα Φιλιππίδου (€80.000).

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στη βάση της δήλωσή τους, που αποτελεί μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 31.12.2010 και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 30.6.2011, με την οποία διαβεβαίωναν ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας παρείχαν αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους και την κεντρική σημασία της δήλωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του γενικού διευθυντή και του οικονομικού διευθυντή, που περιλαμβάνεται στις οικονομικές εκθέσεις με την οποία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την κατάρτιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά τον εκδότη.

Η ΕΚΚ αποφάσισε τη μη επιβολή διοικητικών προστίμων στον Ανδρέα Βγενόπουλο, μη εκτελεστικό Πρόεδρο της Εταιρείας, ο οποίος έχει αποβιώσει. Επίσης, αποφάσισε τη μη επιβολή διοικητικών προστίμων στο μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, κ. Βασίλειο Θεοχαράκη, και στους ακόλουθους μη εκτελεστικούς Συμβούλους της Εταιρείας, Πλάτωνα Λανίτη, Στέλιο Στυλιανού, Hesham Al Quassin, Fadel Al Ali και Abdulrazaq Al Jassim, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά τον ουσιώδη χρόνο, λόγω της μη εκτελεστικής ιδιότητας τους και το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν στις Επιτροπές της Εταιρείας, οι εργασίες των οποίων είχαν σχετική συνάφεια με την παράβαση.

Επίσης, η ΕΚΚ, αποφάσισε να μην επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην Εταιρεία διότι βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης βάσει του Νόμου 17(Ι)/2013 και/ή των σχετικών Διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας και στην Εταιρεία έχει διοριστεί Ειδικός Διαχειριστής από το έτος 2013. Επίσης, τυχόν επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία, δεδομένων των συνθηκών, θα επιβαρύνει περαιτέρω τους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων και τους μετόχους της.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, δήλωσε: «Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί μια εις βάθος και εμπεριστατωμένη έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις ενέργειες της διοίκησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κατά την περίοδο που προηγήθηκε της τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο».

«Τα πρόστιμα αφορούν στην ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας διερεύνησης στην πρώην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd η οποία συνδέεται και με το ρόλο που διαδραμάτισε στην τραπεζική κρίση που ακολούθησε. Με την απόφαση που ανακοινώνεται σήμερα, ολοκληρώνεται ακόμη μια έρευνα που σχετίζεται με τα γεγονότα της τραπεζικής κρίσης, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΚΚ να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους της σε άλλους τομείς και οντότητες υπό την εποπτεία της».

Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην απόφαση της ΕΚΚ η οποία βρίσκεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της.