Η Κομισιόν ζητά τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τους αγωγούς φυσικού αερίου

Print Friendly and PDF

Με στόχο να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών Μελών, η Κομισιόν πρότεινε σήμερα την τροποποίηση της οδηγίας της ΕΕ για το φυσικό αέριο, επιτρέποντας μεταξύ άλλων στοχευμένες εθνικές παρεκκλίσεις. Η Κομισιόν προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μπορούν να χορηγούν, κατά περίπτωση, ορισμένες υφιστάμενες παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των υφιστάμενων διασυνοριακών αγωγών, εφόσον οι παρεκκλίσεις αυτές δεν είναι επιζήμιες για τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Στόχος της τροπολογίας είναι η συμπλήρωση της υφιστάμενης οδηγίας για το φυσικό αέριο (2009/73 / ΕΚ) και η διευκρίνιση ότι οι βασικές αρχές της ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ (πρόσβαση τρίτων, ρύθμιση τιμολογίων, διαχωρισμός ιδιοκτησίας και διαφάνεια) θα ισχύουν για όλους τους αγωγούς αερίου και από τρίτες χώρες έως τα σύνορα της δικαιοδοσίας της ΕΕ.

Αυτή θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι μεγάλοι αγωγοί που εισέρχονται στην επικράτεια της ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, λειτουργούν με τον ίδιο βαθμό διαφάνειας, είναι προσβάσιμοι σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μόλις εγκριθεί η τροπολογία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αυτές οι αλλαγές θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Η διευκρίνιση αυτή θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών φυσικού αερίου και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ, αναφέρει η Κομισιόν.

Η εξασφάλιση ότι όλοι οι μεγάλοι αγωγοί που βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο έδαφος της ΕΕ λειτουργούν αποτελεσματικά υπό καθεστώς διαφανούς κανονιστικής εποπτείας θα μειώσουν τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης υποδομών και των προμηθευτών φυσικού αερίου και θα εγγυηθούν τον καθορισμό των δασμών χωρίς διακρίσεις, σημειώνεται.