Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στη συνεδρίαση των Υπ. Εσωτερικών στις Βρυξέλλες

Print Friendly and PDF

Ξεκινάει αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ (τους οποίους αύριο θα διαδεχθούν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης), υπό την προεδρία της Τσετσέκα Τσατσέβα, υπουργού Δικαιοσύνης της προεδρεύουσας Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, σήμερα Πέμπτη, οι υπουργοί Εσωτερικών αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως σε ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, η συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια στον τομέα της ασφάλειας, η συμβολή των οργανισμών της ΕΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η συνεργασία μεταξύ της δικαιοσύνης και της ΕΕ οργανισμούς υποθέσεων και αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Οι Υπουργοί επίσης θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της οδηγίας για τα ονόματα των επιβατών (PNR).

Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Προεδρία, το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση, καλύπτοντας τόσο την εφαρμογή των υφιστάμενων μεταναστευτικών πολιτικών όσο και τους τομείς όπου ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω εργασία.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου γεύματος εργασίας, οι υπουργοί Εσωτερικών θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Μικτή Επιτροπή (ΕΕ και Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) θα συζητήσει τις προτάσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Κατ `εξαίρεση, τα συνδεδεμένα κράτη της ζώνης Σένγκεν θα είναι παρόντα στις συζητήσεις για τη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια στον τομέα της ασφάλειας και της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τη μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατία, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν στη βάση έκθεσης της Κομισιόν που υπεβλήθη στις 6 Φεβρουαρίου 2018(αξιόπιστη προοπτική της διεύρυνσης και την ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια) και η οποία ορίζει μια συνολική στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει έξι εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων μία για την ενίσχυση της δέσμευσης στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης, η οποία συνοδεύεται από ένα ειδικό σχέδιο δράσης για 14 δράσεις που προβλέπονται για το 2018-2020.

Οι Υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν τα ειδικά μέτρα που προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της εμπλοκής στην ασφάλεια και τη μετανάστευση και να συζητήσουν πιθανά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα τροφοδοτήσουν την επερχόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, η οποία θα λάβει χώρα στη Σόφια στις 17 Μαΐου. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί εργασίες σε επίπεδο ΕΕ για τη δημιουργία δυνατοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια και τη διευκόλυνση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των απειλών από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό, την πρόκληση των ξένων τρομοκρατών και την εμπορία πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών.

Σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις προτάσεις της Κομισιόν και συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούν στο ερώτημα κατά πόσον οι προτεινόμενες συνιστώσες διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες, πρέπει να δοθεί συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την προετοιμασία της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, εάν πρέπει να εξεταστούν τυχόν πρόσθετα στοιχεία και εάν πρέπει να εξεταστεί από την Κομισιόν και τα κράτη μέλη η σκοπιμότητα άλλων στοιχείων για την αντιμετώπιση των υπολειπόμενων πληροφοριακών κενών και τη συμβολή στην ολοκλήρωση του τοπίου διαλειτουργικότητας.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η Κομισιόν υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, προτείνοντας τη δημιουργία των ακόλουθων στοιχείων διαλειτουργικότητας:

– Μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, η οποία θα επέτρεπε στις αρμόδιες αρχές να αναζητούν ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα πληροφοριών, χρησιμοποιώντας τόσο βιογραφικά όσο και βιομετρικά δεδομένα.
– Κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης, η οποία θα επιτρέπει την αναζήτηση και σύγκριση βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου) από διάφορα συστήματα.
– Κοινό αρχείο καταγραφής ταυτότητας, το οποίο θα περιέχει βιογραφικά και βιομετρικά δεδομένα ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών που είναι διαθέσιμα σε πολλά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ.
– Ένας ανιχνευτής πολλαπλής ταυτότητας, ο οποίος ελέγχει αν τα δεδομένα βιογραφικής ταυτότητας που περιέχονται στην έρευνα υπάρχουν σε άλλα συστήματα που καλύπτονται, ώστε να καταστεί δυνατή η ανίχνευση πολλαπλών ταυτοτήτων που συνδέονται με το ίδιο σύνολο βιομετρικών δεδομένων.

Τον Ιούνιο του 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Τα συμπεράσματα αυτά ακολούθησαν την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα, η οποία συγκροτήθηκε από την Κομισιόν τον Ιούνιο του 2016. Η ομάδα εξέτασε τους τρόπους βελτίωσης της χρήσης των υφιστάμενων συστημάτων, την ανάγκη ανάπτυξης νέων συστημάτων πληροφόρησης για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών πληροφόρησης, καθώς και τρόπων διασφάλισης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων.
Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου καλούσαν την Κομισιόν να εργαστεί για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης και να διερευνήσει τη μελλοντική εφαρμογή μιας κοινής υπηρεσίας βιομετρικής αντιστοίχισης για όλα τα είδη βιομετρικών δεδομένων καθώς και τη μελλοντική δημιουργία ενός κοινού αποθετηρίου ταυτότητας.

Στη συνέχεια οι Υπουργοί θα διεξαγάγουν συζήτηση σχετικά με τον αυξανόμενο ρόλο των υπηρεσιών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τη χρήση των οργανισμών και να παράσχουν στρατηγική κατεύθυνση για το μέλλον.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Charlie Hebdo τον Ιανουάριο του 2015, οι υπηρεσίες της ΕΕ στον τομέα του Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων διαδραμάτισαν αυξανόμενο ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας για την υποστήριξη των κρατών μελών. Ορισμένες υπηρεσίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων και Ακτοφυλακής (FRONTEX), του Οργανισμού για την Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEPOL) και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα αυτό να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων συγκεντρώνοντας τεχνική και εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη, σημειώνει η βουλγαρική Προεδρία.

Αμέσως μετά οι 28 θα κάνουν ανασκόπηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και των αποστολών / επιχειρήσεων κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), και συγκεκριμένα την προσέγγιση για ένα πιλοτικό σχέδιο κελί πληροφόρησης για την εγκληματικότητα στην EU NAVFOR Med Operation Sophia. Η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και οργανισμών ΔΕΥ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου, έχει επισημανθεί σε διάφορα επίπεδα. Τον Μάιο του 2017, οι υπουργοί συζήτησαν τον τρόπο βελτίωσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των στρατιωτικών δομών και των δομών επιβολής του νόμου σε σχέση με την τρομοκρατία. Στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων εντός της ΕΕ, μεταξύ των κρατών μελών και των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ για την αντιμετώπιση των δικτύων λαθρεμπορίου και λαθρεμπορίου.

Απο τον Δεκέμβριο του 2017, στο τραπέζι βρίσκεται δυνατότητα δημιουργίας ενός πιλοτικού σχεδίου για μια κυψέλη πληροφόρησης σχετικά με την εγκληματικότητα σε μια επιχείρηση ΚΠΑΑ, ιδίως η EU NAVFOR Med Sophia, για την οποία τόσο η Επιτροπή όσο και η ΕΥΕΔ δεσμεύτηκαν κατ `αρχήν για την υποστήριξή τους. Το Συμβούλιο κάλεσε τους σχετικούς φορείς να αναπτύξουν αυτό το πιλοτικό σχέδιο.

Στη συνέχεια οι 28 θα ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της οδηγίας για τα ονόματα των επιβατών (PNR). Η οδηγία PNR εγκρίθηκε το 2016 και λήγει στις 28 Μαΐου 2018 και θα ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με συζήτηση για την κατάσταση και τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη μετανάστευση σε ότι αφορά τις εργασίες σε επίπεδο ΕΕ για την περαιτέρω ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, την επιτάχυνση των επιστροφών και την εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στις χώρες προέλευσης για την καταπολέμηση των βασικών αιτιών της μετανάστευσης.