Ικανοποίηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την πρόοδο της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ

Print Friendly and PDF

Την Ικανοποίησή του εξέφρασε σήμερα το Συμβούλιο των 28 για την πρόοδο της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, υιοθετώντας κείμενο συμπερασμάτων για την έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του κοινού συνόλου προτάσεων που εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016.

Στο κείμενο μάλιστα γίνεται ρητή αναφορά στη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν είναι και δικά του μέλη.

Οπως αναφέρεται, «η συνεργασία του ΝΑΤΟ με τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ και, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο χαιρετίζει τη θετική συμβολή κρατών μελών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ στις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι ένα από αυτά τα κράτη.

«Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο υποστηρίζει σθεναρά τη συνέχισή τους», ξεκαθαρίζουν οι 28.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 6ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (15283/16) και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του κοινού συνόλου προτάσεων (42 δράσεις) και, εν προκειμένω, λαμβάνει γνώση της έκθεσης που υποβλήθηκε από κοινού από την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο/επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 9 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016.

Επιπλέον το Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για τη συνέχιση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση του κοινού συνόλου προτάσεων και αναμένει να του υποβληθεί η επόμενη έκθεση, μαζί με ενδεχόμενες προτάσεις μελλοντικής συνεργασίας, τον Δεκέμβριο του 2017.

Επαναβεβαιώνει δε ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται σε πνεύμα πλήρους ευρύτητας πνεύματος και διαφάνειας και με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων και των διαδικασιών των δύο οργανισμών και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη καθώς και με την πλήρη συμμετοχή τους.

Τέλος, όπως αναφέρει το κείμενο, αυτή θα βασίζεται στις αρχές του μη αποκλεισμού και της αμοιβαιότητας με την επιφύλαξη τον ιδιαίτερου χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας κάθε κράτους μέλους.