Παραδόθηκε στον ΥΠΕΣ η Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Print Friendly and PDF

Παραδόθηκε σήμερα στον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, η Ετήσια Έκθεση για το 2016 του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρει ότι από την Ετήσια Έκθεση του 2016 διαφαίνεται ότι έχει αυξηθεί αισθητά η δραστηριότητα του γραφείου, αφού ο αριθμός των διερευνώμενων παραπόνων για το 2016 έφτασε τα 312 από 201 που ήταν το 2015.

Στην ευαισθητοποίηση του κοινού, συνέβαλαν και οι παρουσιάσεις / ομιλίες της Επιτρόπου καθώς και οι στοχευμένες εκστρατείες που απευθύνθηκαν σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, φοιτητές Πανεπιστημίων, επαγγελματικές ομάδες κτλ.

Σημειώνεται ότι το 2016 επιβλήθηκαν 12 συνολικά διοικητικές κυρώσεις δυνάμει αντίστοιχων αποφάσεων της Επιτρόπου και διενεργήθηκαν 6 διοικητικοί έλεγχοι.

Σταθμός για το Γραφείο αποτέλεσε η ψήφιση του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ο οποίος ψηφίστηκε το 2016 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018 αντικαθιστώντας και καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς επίσης τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε.