Περιορισμός στις OTC συναλλαγές και εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις λόγω μη έκδοσης του κωδικού LEI

Print Friendly and PDF

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2018 αναφορικά με την αναστολή τίτλων εκδοτών οι οποίοι δεν έχουν κωδικό LEI (Legal Entity Identifier), θα θέλαμε επιπρόσθετα να σας ενημερώσουμε ότι από 03/01/2018 και μέχρι την απόκτηση/ καταχώρηση κωδικού LEI δεν θα επιτρέπονται OTC συναλλαγές ούτε εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις για τις πιο κάτω εταιρείες:

Ρυθμιζόμενη Αγορά:
• PIERIDES HOLDINGS PLC
• INGARD PROPERTY BOND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
• RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD
• MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD

Ν.Ε.Α. Αγορά:
• ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS
• VIRETA INVESTMENT PLC
• QUALITY & RELIABILITY UK LTD
• ELAINE SECURITIES PLC
• SILEX (UK) PLC
• THE MEREDITH PROPERTY GROUP PLC
• BROZOS IVY PUBLIC LTD
• GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκδότης ως ανωτέρω προχωρήσει σε έκδοση του κωδικού LEI και συνεπώς συμμορφωθεί σχετικά, η αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων του εκδότη θα αρθεί και θα επιτρέπονται οι πιο πάνω συναλλαγές.