Πρόστιμο €20 χιλ. στην Chesterfield Corporate Services Ltd

Print Friendly and PDF

Το συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €20 χιλ. στην Chesterfield Corporate Services Ltd.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιβολή του προστίμου αφορά τη μη συμμόρφωση της με τα άρθρα 58(α) και 58(γ) και 58(ε) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και τις παραγράφους 5(δ) και 9(1)(δ) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

Α. Ύψους €2 χιλ. για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(α) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα, εφόσον η έκταση των μέτρων προσδιορισμού ταυτότητας και δέουσας επιμέλειας που εφάρμοζε σε πελάτη της δεν ήταν ανάλογη του βαθμού κινδύνου που απέρρεε από αυτόν ως ορίζει το άρθρο 61(2) του νόμου και δεν εφάρμοζε αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς αυτόν ως ορίζει το άρθρο 64(2) του νόμου.

B. Ύψους €6 χιλ. για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(γ) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με την εσωτερική αναφορά και αναφορά στην ΜΟ.Κ.Α.Σ δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα και δεν συνάδαν με τις πρόνοιες του άρθρου 69(1), υποπαραγράφοι (α), (β) και (δ), και της παραγράφου 27 της οδηγίας.

Γ. Ύψους €6 χιλ. για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(ε) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται λόγω της φύσεως της να είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δεν είναι επαρκή και κατάλληλα εφόσον δεν έχει διαπιστώσει την πηγή και προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του πελάτη.

Δ. Ύψους €2 χιλ. για τη μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1)(δ) της Οδηγίας, καθότι ο λειτουργός συμμόρφωσης της δεν παρακολουθούσε και δεν αξιολογούσε κατά πόσο η πολιτική της Εταιρείας, σχετικά με την εσωτερική πρακτική, τα μέτρα, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που αφορούν την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εφαρμοζόταν ορθά και αποτελεσματικά.

Ε. Ύψους €4 χιλ. για τη μη συμμόρφωση με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, καθότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της δεν διασφάλισε ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του νόμου και της οδηγίας και ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης.