Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD

Print Friendly and PDF

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει σε σχέση και με προηγούμενη ανακοίνωση του, τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD, για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2018. Υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας είναι εισηγμένοι στη Ν.Ε.Α. Αγορά.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2016 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2017.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα αρθεί όταν η εταιρεία προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης.