Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Vision International People Group Public Ltd

Print Friendly and PDF

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Vision International People Group Public Ltd για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 11 Απριλίου 2018, ενόψει του ότι εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης σε σχέση με τα θέματα που εγέρθηκαν στις ανακοινώσεις της εταιρείας και αφορούσαν κυρίως τις εργασίες και τον έλεγχο της εταιρείας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πρόσθετα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχει πλέον ο λόγος της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας, τότε η εν λόγω αναστολή θα αρθεί.