Το Συμβούλιο τοποθετεί την Catherine De Bolle εκτελεστική διευθύντρια της Europ

Print Friendly and PDF

Tο Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ (που συνεδριάζει σήμερα σε σύνθεση Υπουργών Εσωτερικών) διόρισε την Catherine De Bolle από το Βέλγιο ως την επόμενη εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ.

Ο εκάστοτε εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ διορίζεται για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο διευθυντής επιβλέπει τη διοίκηση της Ευρωπόλ και τη διεύθυνση του προσωπικού της και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.

Η Catherine De Bolle επιλέχθηκε από το Συμβούλιο από τον κατάλογο των κατάλληλων υποψηφίων που πρότεινε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ. Μετά την επιλογή της, παρακολούθησε ακρόαση στην επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εξέδωσε μη δεσμευτική θετική γνώμη την 1η Μαρτίου 2018. Η Catherine De Bolle είναι επί του παρόντος γενική επίτροπος της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας. Η θητεία του σημερινού εκτελεστικού διευθυντή, Rob Wainwright, λήγει την 1η Μαΐου 2018.