Καθαρά κέρδη €7,1 εκατ. στο Συνεργατισμό

Print Friendly and PDF

Καθαρά κέρδη €7,1 εκ. ανακοίνωσε για το 2016 η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα μετά από αύξηση προβλέψεων κατά €116,5 εκ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 15,42% ενισχυμένος κατά 0,5% σε σχέση με το 2015.

Η ΣΚΤ ανακοίνωσε μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά €346,8 εκ. και αναδιαρθρώσεις δωδεκαμήνου στα €1,256,7 εκ.

Λόγω της διόρθωσης του λάθους των επιτοκίων υπήρξε μείωση στα κεφάλαια κατά €75,5 εκ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2016 μειώθηκαν κατά 11,7% σε €279,8εκατ. σε σχέση με το 2015 κατά το οποίο τα εν λόγω έσοδα ανέρχονταν σε €317,0εκατ. ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε από 2,37% το 2015 σε 2,07% το 2016. Η μείωση στα καθαρά έσοδα και στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο οφείλεται κυρίως στη μείωση στους τόκους εισπρακτέους από δάνεια και άλλες χορηγήσεις κυρίως λόγω μείωσης στο ανακτήσιμο ποσό δανείων επί του οποίου γίνεται αναγνώριση τόκων ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγνωρισμένων συνολικών προβλέψεων. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από μειωμένους τόκους πληρωτέους ως αποτέλεσμα μειωμένων καταθέσεων και μείωσης στο κόστος καταθέσεων.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το έτος 2016 ανήλθαν σε €46,2εκατ. σε σχέση με €29,8εκατ. το 2015 αφού το Συγκρότημα επωφελήθηκε από κέρδος από την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και συγκεκριμένα αξιογράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως επίσης και συμμετοχής στην VISA Europe.

Το σύνολο καθαρών εσόδων για το έτος 2016 μειώθηκε κατά 6,0% σε €326,0εκατ. σε σχέση με €346,8εκατ. το 2015.

Το σύνολο εξόδων για το έτος 2016 διαμορφώθηκε σε €181,3εκατ. σε σχέση με €177,2εκατ. το 2015 λόγω της εφαρμογής δεύτερου σχεδίου εθελουσίας εξόδου την τελευταία τριετία. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το έτος 2016 ανήλθε σε 50,5%1.

Τα κέρδη από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση για το έτος 2016 ανήλθαν σε €144,7εκατ., μειωμένα κατά 14,7% σε σχέση με το 2015.

Μετά από προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους €116,5εκατ., το Συγκρότημα το 2016 παρουσίασε καθαρό κέρδος πριν τη φορολογία ύψους €28,2εκατ. σε σχέση με ζημιά πριν τη φορολογία €210,8εκατ. το 2015. Η αύξηση στα κέρδη πριν τη φορολογία οφείλεται στις μειωμένες προβλέψεις για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων για το 2016 σε €116,5εκατ. σε σχέση με προβλέψεις ύψους €380,5εκατ. το 2015, χρονιά κατά την οποία το Συγκρότημα υιοθέτησε πιο συντηρητικές υποθέσεις στη βάση σχετικών συστάσεων των εποπτικών αρχών.

Το καθαρό κέρδος για το έτος 2016, μετά την αυξημένη επιβάρυνση για φορολογία λόγω της εκτίμησης των φορολογικών υποχρεώσεων και του επιπέδου αναβαλλόμενης φορολογίας, διαμορφώθηκε σε €7,1εκατ. έναντι ζημιάς €176,4εκατ. το 2015.

Διόρθωση Λάθους

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 “Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη” το 2016 το Συγκρότημα έχει αναγνωρίσει λάθος στην αναγνώριση τόκων εισπρακτέων και στην αποτίμηση χορηγήσεων και κατ’ επέκταση στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων προγενέστερων περιόδων.

Ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του λάθους έχει εκτιμηθεί επιστροφή τόκων €111εκατ. σε 11.323 επηρεαζόμενους λογαρισμούς και επίδραση στα κεφάλαια της ΣΚΤ ύψους €75,5εκατ. Η επίδραση τους λάθους στα κεφάλαια της ΣΚΤ μέχρι 31/12/2015 ανέρχεται σε €64,6εκατ. και έχει διορθωθεί με την αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών των οικονομικών καταστάσεων.

Το λάθος οφείλεται κατά κύριο λόγο σε παρερμηνεία και ελλιπή εφαρμογή των κείμενων νομοθεσιών που διέπουν τις υποχρεώσεις του δανειστή όπως απορρέουν από τις εκάστοτε συμβατικές υποχρεώσεις σε δανειακές συμβάσεις στις οποίες το βασικό επιτόκιο είναι συνδεδεμένο με βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το Euribor.

Οι δανειακές συμβάσεις συνομολογήθηκαν κυρίως την περίοδο 2007 μέχρι 2011 πριν και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη και την υιοθέτηση του Ευρώ από 1/1/2008. Λόγω της σημαντικής απόκλισης του κόστους καταθέσεων στην Κύπρο από τα ανωτέρω επιτόκια αναφοράς, αριθμός Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων είτε προέβη σε αποσύνδεση της βάσης υπολογισμού του βασικού επιτοκίου από το επιτόκιο αναφοράς που προέβλεπε η σύμβαση στηριζόμενα ως επί το πλείστον σε λανθασμένη ερμηνεία προνοιών των συμβάσεων, ή δε ακολούθησαν, ως όφειλαν, τις εκάστοτε μειώσεις των επιτοκίων αναφοράς των συμβάσεων ή προέβησαν σε αύξηση του περιθωρίου χωρίς να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι σε αριθμό περιπτώσεων έγινε ενημέρωση με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, επιστολή γνωστοποίησης ή άλλης μορφής ενημέρωση προς τους δανειολήπτες. Η Επιτροπεία της ΣΚΤ, στη βάση πρόσφατων νομικών γνωματεύσεων επί του θέματος που λήφθηκαν το 2017 μετά από σχετική απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου, υιοθέτησε την άποψη ότι η προαναφερόμενη πρακτική δεν ήταν γενικά συμβατή με μια λογική νομική ερμηνεία των συμβάσεων και της νομοθεσίας και αποφάσισε όπως, στη βάση αξιολόγησης των περιστάσεων και νομικών δεδομένων της κάθε περίπτωσης, την επιστροφή τόκων στους επηρεαζόμενους δανειολήπτες. Η απόφαση αφορά μη εξοφλημένες χορηγήσεις αλλά και χορηγήσεις που έχουν εξοφληθεί μετά το 2011. Δεν αφορά υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει δεδικασμένο, δηλαδή όπου έχουν εκδοθεί δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις, και οι οποίες θα συνεχίσουν να τυγχάνουν χειρισμού στα πλαίσια διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Ο Οργανισμός συνεχίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων με την ίδια αποτελεσματικότητα και επιτυχία, με σκοπό την αναδιάρθρωσή του σε ένα βιώσιμο, ζωτικής σημασίας, δυναμικό Οργανισμό. Ο ρόλος του για το τραπεζικό σύστημα της χώρας παραμένει καταλυτικός, συμβάλλοντας την ποικιλομορφία του και ενισχύοντας τη συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Βασικός στόχος παραμένει η αποκατάσταση της ευρωστίας του Οργανισμού και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τα μέλη του.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού είναι οι ακόλουθοι:

  1. Απόκτηση πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές μέσω ένταξης στο ΧΑΚ
  2. Ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω αύξησης των εσόδων
  3. Βελτίωση της οικονομικής και λειτουργικής αποδοτικότητας του Οργανισμού
  4. Αύξηση της ποιότητας του ισολογισμού μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 2015 που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Κατάλογο των Δεσμεύσεων που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΣΚΤ και της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 9 Δεκεμβρίου 2015 αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ, η ΣΚΤ θα έπρεπε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 να είχε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ενδεχόμενη εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑΚ το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2018.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε στις 22 Δεκεμβρίου 2016, το Ενημερωτικό Δελτίο της ΣΚΤ αναφορικά με την αίτηση για εισαγωγή 6.036.120.911 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,28 η κάθε μία στο ΧΑΚ.

Το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί πρόσκληση προς το κοινό για επένδυση στις μετοχές της Τράπεζας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία κατέχει το 77,346% και έμμεσα μέσω του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης

το 21,875% των εκδομένων μετοχών της ΣΚΤ, ενημέρωσε την ΣΚΤ όπως προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για ένταξη των μετοχών της ΣΚΤ στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ εντός του 2017.

Σε δήλωσή του ο γενικός διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης αναφέρει ότι το 2016 υπήρξε μια χρονιά σημαντικών βελτιώσεων και προόδου για τον Συνεργατισμό. Σημαντικά ορόσημα, πέραν των αρχικών προγραμματισμών και προσδοκιών μας, έχουν επιτευχθεί, όπως η απόφαση για νομική συγχώνευση των 18 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή της ΣΚΤ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την δημιουργία μιας εγχώριας και διευρυμένης ιδιοκτησιακής βάσης.

Ο κ. Χατζηγιάννης σημειώνει ότι «έχουμε διαχειριστεί με την ανάλογη υπευθυνότητα για εμάς το θέμα του λάθους που διαπιστώθηκε σε ορισμένες δανειακές συμβάσεις του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα, έχει αναγνωριστεί λάθος στην εφαρμογή του βασικού επιτοκίου σε συμβάσεις δανείων με βασικά επιτόκια ΕΚΤ & Euribor για την περίοδο 2007-2011. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει επιστροφή ή/και αντιλογισμός τόκων ύψους €111 εκ. σε 11.323 επηρεαζόμενους λογαριασμούς και αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της ΣΚΤ ύψους €75,5 εκ. διατηρώντας όμως ένα δείκτη κεφαλαίων στο 15.4%».

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αποκλιμακώθηκε στο 47,3% σε σχέση με 51.1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο δείκτης ΜΕΧ διατηρήθηκε στο 59,9% με συνολική κάλυψη από προβλέψεις στο 45,3%. Εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων στις απομειωμένες χορηγήσεις ο δείκτης ΜΕΧ μειώνεται στο 58,7% και η κάλυψη από προβλέψεις στο 42,4% αντίστοιχα.

«Οι προκλήσεις για το 2017 παραμένουν αυξημένες, καθώς πέραν των εγχώριων ανταγωνιστικών πιέσεων υπάρχει ανάγκη και προγραμματίζονται αναλόγως πιο ρηξικέλευθες και πολύπλευρες ενέργειες για την αντιμετώπιση και μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων», σημειώνει.