Στα 19.3 δισ. ευρώ ανέρχεται το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης

Print Friendly and PDF

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης παρέμεινε σχετικά σταθερό κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, φθάνοντας σε 19,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, δηλαδή υψηλότερο από το αντίστοιχο χρέος ύψους 18,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόσθετη συσσώρευση ρευστών διαθεσίμων ως ταμειακό απόθεμα της Κυβέρνησης, εξηγεί το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ενώ το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε μικρή αύξηση κατά το 2016 από 107% σε 108%. Παρόλο που το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε μικρή αύξηση, η ποσοστιαία μεταβολή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολούθησε καθοδική πορεία, φθάνοντας στο -0,94% το 2016 από 29% το 2013. Το καθαρό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, μη συμπεριλαμβανομένων των ρευστών ταμειακών αποθεμάτων, ανήλθε στο 102% στο τέλος του 2016 σε σύγκριση με 105% που ήταν στο τέλος του 2015.

Το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους το 2016 αφορά τον επίσημο δανεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βασικά, ποσό ύψους 7,3 δισ. ευρώ ή περίπου 59% του επίσημου χρέους σχετίζεται με τα δάνεια που παραχωρήθηκαν από τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2013-2016, ενώ το υπόλοιπο 41% σχετίζεται με άλλα δάνεια τα οποία ως επί τω πλείστω παραχωρήθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ).

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου χρέους σχετίζεται με ομόλογα εξωτερικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ ή περίπου το 71% της συνολικής αξίας αυτής της κατηγορίας αφορά τις εκδόσεις (ΕΜΤΝ) στις διεθνείς αγορές κατά τη διάρκεια του 2015-2016.

Σύμφωνα με τη Μονάδα διαχείρισης δημοσίου χρέους, το επίπεδο των ρευστών διαθεσίμων θα πρέπει να ικανοποιεί τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων 12 μηνών. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ευκαιρίας από τη διατήρηση υψηλών ρευστών διαθεσίμων δεδομένου ότι το κόστος χρηματοδότησης της Δημοκρατίας είναι υψηλότερο από την απόδοση του αποθέματος ρευστών
διαθεσίμων, το ΓΔΔΧ κατάθεσε μέρος των ρευστών διαθεσίμων στο τραπεζικό
σύστημα με διενέργεια δημοπρασιών.