Χρηματοδότηση κομμάτων, συνεργάτες, σύμβουλοι, δώρα, στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Βουλή

Η Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ) παρουσιάζει σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, αναφέρει σε έκθεσή για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2018 η Ελεγκτική Υπηρεσία. Στην έκθεση θίγονται ζητήματα και γίνονται συστάσεις για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που αφορούν τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, τους συμβούλους του Προέδρου της Βουλής, ακόμα και για τα δώρα σε φιλοξενούμενους, αλλά και τα κεραστικά κατά τις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, και τον έλεγχό τους.


Χρηματοδότηση κομάτων
--------
Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, και αναφέρεται ότι η σημαντική αύξηση που έγινε το 2018 θα έπρεπε να συνοδευτεί από επαναξιολόγηση του ύψους των επιτρεπόμενων ιδιωτικών εισφορών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι στους Προϋπολογισμούς του 2018, 2019 και 2020 εγκρίθηκε αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων κατά €2.565.000, σε σχέση με το 2017. Εισηγείται όπως το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και ρυθμιστεί στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, σε συνδυασμό με το ύψος των επιτρεπόμενων ιδιωτικών εισφορών.

Θεωρείται ότι η αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης το 2018, πέραν του 50%, σε σχέση με το 2017, δεν είχε τεκμηριωθεί επαρκώς και δεν συνάδει με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα, προσθέτει.

Παράλληλα καταγράφεται αύξηση της χορηγίας στα πολιτικά κόμματα για μίσθωση υπηρεσιών κοινοβουλευτικών συνεργατών κατά €1 εκ. (από 69 σε 101 άτομα).

«Εισηγηθήκαμε όπως οι Υπηρεσίες της ΒτΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προχωρήσουν σε μελέτη του θέματος, ώστε η ρύθμισή του στο μέλλον να μην βασίζεται σε συγκυριακά, αλλά σε αντικειμενικά δεδομένα και κριτήρια», αναφέρεται.

Διαπιστώνεται μη ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων ως προς τον αριθμό των κοινοβουλευτικών συνεργατών και ότι τον περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο (Ν.41(I)/2019) δεν υπάρχει πρόνοια για καθορισμό κριτηρίων αναφορικά με τον αριθμό των κοινοβουλευτικών συνεργατών που απασχολούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Αναφέρεται ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα προβαίνουν σε πρόσληψη πρόσθετου συνεργάτη, σε περίπτωση απουσίας κάποιου συνεργάτη με άδεια (π.χ. τοκετού), κάτι που δεν προβλέπεται στον περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019 (Ν.41(I)/2019).

Διαπιστώνεται ακόμα ότι το ποσοστό 3% που αποκόπτεται από τον μισθό των κοινοβουλευτικών συνεργατών, το οποίο προνοείται για σκοπούς φιλοδωρήματος στο άρθρο 10(4) του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου (Ν.41(I)/2019), δεν κατατίθεται για ενίσχυση των ταμείων από τα οποία θα καταβληθεί το φιλοδώρημα, όπως προνοείται στην νομοθεσία, αλλά μειώνεται το ποσό των μισθών που χρεώνεται στο Κονδύλι «Χορηγία πολιτικών κομμάτων». Επίσης η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των κοινοβουλευτικών συνεργατών για σκοπούς φιλοδωρήματος δημιουργεί πρόσθετο κόστος περίπου €1,7 εκ.

Η έκθεση καταγράφει επίσης παραχώρηση ποσού ύψους €100.000 για σκοπούς διαφώτισης, χωρίς να τίθενται οποιαδήποτε κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται ως προϋπόθεση για την παραχώρηση της εν λόγω χρηματοδότησης στα πολιτικά κόμματα. Εισηγείται όπως επανεξεταστεί η αναγκαιότητα καταβολής του εν λόγω ποσού στα πολιτικά κόμματα ή εναλλακτικά να τεθούν κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την παραχώρηση του.


Ωφελήματα Βουλευτών
------------------------
Η αποζημίωση, τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Μελών της ΒτΑ χρήζουν, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, τροποποίησης/εκσυγχρονισμού.

Διαπιστώνεται επίσης ότι γίνονται αποκοπές από τους Βουλευτές για εισφορές στα πολιτικά κόμματα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους, αλλά κατόπιν αιτήματος του προέδρου ή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος.

Επισημαίνεται ότι για τις αποκοπές αυτές θα πρέπει να προσκομίζεται γραπτή συγκατάθεση του κάθε Βουλευτή και όχι αίτημα από το κοινοβουλευτικό κόμμα.

Σύμβουλοι Προέδρου Βουλής
------------------------------
Αναφέρεται ακόμα ότι δεν υπάρχουν Κανονισμοί που να διέπουν το ύψος των απολαβών των συμβούλων- συνεργατών του Προέδρου της ΒτΑ και άλλα θέματα, όπως καθήκοντα θέσης, σχετική πείρα, ακαδημαϊκά προσόντα κ.λπ., αλλά το ύψος των απολαβών των συμβούλων-συνεργατών και τα καθήκοντα της θέσης των πλείστων εξ αυτών καθορίζονται μόνο στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

«Εισηγηθήκαμε όπως θεσπιστεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, νομικό πλαίσιο και, στη βάση αυτού, Κανονισμοί αναφορικά με την αμοιβή και τα άλλα ωφελήματα των συμβούλων-συνεργατών του εκάστοτε Προέδρου της ΒτΑ. Επίσης, εισηγηθήκαμε, για σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, όπως η αγορά υπηρεσιών γίνεται στη βάση καθορισμένων διαδικασιών στο επεξηγηματικό υπόμνημα του Προϋπολογισμού, η ΒτΑ καθορίζει τις ανάγκες της σε συμβούλους-συνεργάτες, το ύψος της αμοιβής τους ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα τους προσόντα και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται τα ονόματα, τα προσόντα, η θέση και η αμοιβή των συμβούλων που επιλέγονται», αναφέρεται.

Αναφέρεται ότι το έτος 2018, το άρθρο «Αμοιβή Συμβούλων» του Προϋπολογισμού παρουσίασε υπέρβαση ύψους €65.972.

Επίσης ότι οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από τον Πρόεδρο της ΒτΑ με τους συμβούλους-συνεργάτες δεν κοινοποιούνται στον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΔΥΚΑ) και στον Έφορο Φορολογίας (ΕΦ). Έγινε εισήγηση όπως γίνεται κοινοποίηση των συμφωνιών στον ΔΥΚΑ και στον ΕΦ.

Όσον αφορά τη διενέργεια δαπανών, κατόπιν οδηγιών του Πρόεδρου της ΒτΑ, ως οικονομική βοήθεια σε φυσικά πρόσωπα και εισφορές σε διάφορους συνδέσμους, έγινε εισήγηση όπως γίνονται από σχετικά θεσμοθετημένα Κονδύλια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών/φορέων.
«Εκφράζουμε επιφυλάξεις κατά πόσο τέτοιο κονδύλι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα αφού το Άρθρο 61 του Συντάγματος περιορίζει την εξουσία της Βουλής στο νομοθετείν», αναφέρεται.

Η έκθεση σημειώνει επίσης σύναψη από τη ΒτΑ συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με δημοσιογράφο συνεργάτη αορίστου χρόνου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), με ετήσια αποζημίωση ύψους €63.000, στον οποίο παραχωρήθηκε από το Ίδρυμα άδεια άνευ απολαβών, η οποία δεν είναι σύννομη.

«Εισηγηθήκαμε όπως ληφθούν όλες οι δέουσες ενέργειες, σε συνεννόηση με το ΡΙΚ, για συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία».

Χρεώσεις καντίνας, δώρα, ταξίδια και άλλες δαπάνες
------------------------------------------------
Αναφέρεται ακόμα ότι σημαντικές δαπάνες για έξοδα φιλοξενίας χρεώνονται από την καντίνα της ΒτΑ κατά τις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, χωρίς επαρκή έλεγχο.

Έγινε εισήγηση όπως για κάθε τιμολόγιο, που αφορά σε κεραστικά που προσφέρθηκαν από τις Διευθύνσεις της ΒτΑ, το οποίο προσκομίζεται για πληρωμή, να επισυνάπτεται σχετική σημείωση από τις Διευθύνσεις της ΒτΑ, με τα ονόματα και κεραστικά που προσφέρθηκαν, ενώ για κάθε τιμολόγιο που αφορά στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, να προσκομίζεται αντίγραφο του παρουσιολογίου, στο οποίο θα σημειώνονται όλοι οι παρευρισκόμενοι (Βουλευτές, υπηρεσιακοί, δημοσιογράφοι και προσκεκλημένοι) της κάθε συνεδρίας, για να ελέγχεται/αντιπαραβάλλεται ο αριθμός των παρευρισκομένων με τον αριθμό των κεραστικών που χρεώθηκαν από το λογιστήριο της ΒτΑ.

Σημειώνεται επίσης η αγορά δώρων σε φιλοξενούμενους, χωρίς τη ζήτηση προσφορών, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 90(1)(β) του Νόμου 73(I)/2016.

Γίνεται εισήγηση όπως η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης προβαίνει στη ζήτηση προσφορών, από περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, για αγορά των δώρων τα οποία αναμένεται να δοθούν στους φιλοξενούμενους κατά τη διάρκεια του έτους.

Όπως αναφέρεται, σημαντική απόκλιση της πραγματικής δαπάνης από τα προϋπολογισθέντα ποσά για το Κονδύλι «Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα» και γίνεται εισήγηση όπως ο Προϋπολογισμός ετοιμάζεται πιο ορθολογιστικά και με τη δέουσα προσοχή.

Αναφέρεται επίσης η μη έγκαιρη κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων για υπηρεσιακά ταξίδια, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για ταξίδια στο εξωτερικό.

«Εισηγηθήκαμε ότι θα πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατόν, καλύτερος προγραμματισμός από τους Βουλευτές, έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρα η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων και να επιτυγχάνονται οι πιο συμφέρουσες τιμές».

Σημειώνεται επίσης η μη η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, σε αντίθεση με τις σχετικές εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Επισημάναμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των διατάξεων της εγκυκλίου που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, τονίζεται στην έκθεση.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ