Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Sea Star Capital Plc

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Sea Star Capital Plc για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2017 ενόψει του ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας. Ειδικότερα κατά την απόφαση αυτή, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: • Η ρητή αναφορά στην ανακοίνωση της εταιρείας με ημερομηνία 23/9/2016 καθώς και στη έκθεση ελεγκτών της (31/12/2015), ότι η εταιρεία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα, καθώς και το γεγονός ότι η εταιρεία δεν κατέχει κανένα περιουσιακό στοιχείο και δεν διεξάγει καμία δραστηριότητα. • Το μεγάλο χρονικό διάστημα που οι τίτλοι της εταιρείας διαπραγματεύονταν στην Αγορά Επιτήρησης (από το 2011). • Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί σε έκδοση και δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2016 κατά παράβαση του άρθρου 142 του Νόμου του Χρηματιστηρίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185(2) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, τότε η εν λόγω αναστολή θα αρθεί.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ