Στις 8 Ιουνίου η γ.σ. της ΕΥΑΘ

Στις 8 Ιουνίου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ-1,32% Α.Ε., με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 16η Εταιρική χρήση (1-1-2016 έως 31-12-2016) . Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016) . Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών διοικητικού συμβουλίου. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2016, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2017. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών τους. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις. Πηγή: naftemporiki.gr
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ