Κομισιόν: Οι τέσσερις βασικές πληγές του πλαισίου εκποιήσεων

Τις τέσσερις βασικές αδυναμίες του νομικού πλαισίου που διέπει τις εκποιήσεις παραθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεσή της για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι αυτές έχουν αναγνωριστεί, προφανώς, από τις κυπριακές αρχές. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, πρόκειται για την υψηλή επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης, που ανέρχεται στο 80% της λογιστικής αξίας, τη δυσκολία στην επίδοση των ειδοποιήσεων στους επηρεαζόμενους δανειολήπτες και την έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με τις υποχρεώσεις των εγγυητών. Επιπρόσθετα, η Κομισιόν επισημαίνει το γνωστό πρόβλημα ότι ο νόμος των εκποιήσεων, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν διασφαλίζει ότι το πλαίσιο ισχύει και στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας. Το θέμα αυτό έχει εγερθεί αρκετές φορές σε κυπριακά δικαστήρια τα οποία ανέτρεψαν με αποφάσεις τους την προώθηση ενός πλειστηριασμού βάσει του μέρους VIA του περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων νόμου, ειδικότερα όταν ήδη έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις. Οι επισημάνσεις της Κομισιόν, αν και γνωστές, έρχονται να προστεθούν στην αναγνώριση εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ότι το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, που εφαρμόστηκε μετά το 2013 (εκποιήσεις, πλαίσιο αφερεγγυότητας, πώληση δανείων) είναι ανεφάρμοστο. Όπως είχε δηλώσει το περασμένο Σάββατο ο επικεφαλής του τμήματος εποπτείας της ΚΤΚ, Γιάγκος Δημητρίου, ήδη η ΚΤΚ έχει κοινοποιήσει στους άμεσα εμπλεκόμενους θεσμούς έκθεση, στη οποία καταγράφονται σε τεχνοκρατικό επίπεδο τόσο οι αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου. Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι εισηγήσεις έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ήδη έχει ανταλλάξει απόψεις για το θέμα με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και άλλους φορείς και ετοιμάζει σχετικές τροποποιήσεις.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ