Κέρδη για Πανδώρα, ζημιές για Leptos Calypso Hotels

Κέρδη ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2018 η Πανδώρα Επενδύσεις ενώ αντίθετα, η Leptos Calypso Hotels του ομίλου Λεπτός ζημιές.

Το καθαρό κέρδος της Πανδώρα Επενδύσεις ανήλθε στα €3,5 εκ. σε σύγκριση με ζημιά €3,3 εκ. του πρώτου εξαμήνου του 2017, εκ των οποίων €672,9 χιλ. (2017: €10,4 χιλ.) αφορά το συμφέρον μη ελέγχουσας συμμετοχής.

Η διαφορά κατά €6,7 εκ. οφείλεται βασικά στις ακόλουθες αυξομειώσεις: Αύξηση του μεικτού κέρδους κατά €5,8 εκ., μείωση των άλλων κερδών κατά €203,2 χιλ., μείωση στη ζημιά από αποτίμηση των μετοχών κατά €132,4 χιλ, αύξηση των εξόδων πώλησης, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας κατά €3,8 εκ. αύξηση στο μερίδιο ζημιάς των συνδεδεμένων εταιρειών κατά €55,9 χιλ., μείωση των χρηματοδοτικών εξόδων κατά €394,2 χιλ., μείωση της ζημιάς από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά €4,5 εκ. και την αύξηση της φορολογίας κατά €16,1 χιλ.

Ο καταμερισμός στο συμφέρον μη ελέγχουσας συμμετοχής αυξήθηκε κατά €662,4 χιλ.

Οι πωλήσεις της περιόδου από ανάπτυξη γης, με βάση τα υπογραμμένα συμβόλαια, ανέρχονται σε €36.5 εκ. περίπου (2017: €45 εκ.) εκ των οποίων τα €12 εκ. (2017: €14 εκ.) αφορούν το 50% των πωλήσεων σε εταιρεία που το συγκρότημα κατέχει το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι αναγνωρισμένες πωλήσεις του συγκροτήματος ανήλθαν στα €30.3 εκ. (2017: €23.5 εκ.) σημειώνοντας αύξηση κατά €6.8 εκ. (29%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διαφορά οφείλεται σε αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων των οποίων η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2018, κατά €6.6 εκ. (28%), όπως επίσης και άλλων εσόδων (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €5 εκ. (2017: €5.4 εκ.) που προέρχεται από έσοδα προώθησης πωλήσεων/ανάπτυξης του έργου εταιρείας όπου το συγκρότημα κατέχει το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου) ύψους €0.2 εκ. (1%). Δέον να σημειωθεί ότι το εισόδημα από την πώληση ακινήτων αναγνωρίζεται με βάση τη μέθοδο της «τελικής συμπλήρωσης και παράδοσης».

Το κέρδος από βασικές εργασίες, πριν τη ζημιά από αποτίμηση μετοχών ύψους €3.698 (2017: κέρδος €136.049) ανήλθε σε €5.653.731 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €3.922.382 κατά την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Αναφορικά με τις προοπτικές, αναφέρεται ότι το διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση του συγκροτήματος εκτιμούν ότι, κάτω από τις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των εργασιών του συγκροτήματος, τη σημαντική έκθεση του σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και την αβεβαιότητα του τομέα ανάπτυξης γης, τα αναμενόμενα κατά το τρέχον έτος αποτελέσματα δυνατόν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, των οποίων το μέγεθος των επιπτώσεων είναι δύσκολο να προϋπολογιστεί.

Leptos Calypso

Όσον αφορά τη Leptos Calypso Hotels, το συγκρότημα παρουσίασε ζημιά μετά τη φορολογία που αντιστοιχεί στους μετόχους της εταιρείας ύψους €0,73 εκ. έναντι ζημιάς ύψους €1,96 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε €11,86 εκ. σε σύγκριση με €11,09 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εποχικότητας και των τιμών των ξενοδοχείων του συγκροτήματος.

Η ζημία του συγκροτήματος από εργασίες για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ανήλθε σε €821,5 χιλ. έναντι ζημιάς ύψους €2,02 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, η ζημιά πριν τη φορολογία περιλαμβάνει απομείωση προπληρωμών για μισθώσεις εκμετάλλευσης ύψους €1,22 εκ.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των πρώτων έξι μηνών του έτους 2018 για το συγκρότημα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για ολόκληρο το έτος, λόγω της εποχικότητας του κύκλου εργασιών των ξενοδοχείων του συγκροτήματος. Ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών των ξενοδοχείων διεξάγεται κατά την κύρια τουριστική περίοδο που εμπίπτει στο δεύτερο εξάμηνο του λογιστικού έτους του συγκροτήματος.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ