Στα €16,3 εκ. τα κέρδη της Logicom

Στα €16,3 εκ. αυξήθηκαν τα κέρδη της εταιρείας πληροφορικής Logicom το εννεάμηνο του 2018 έναντι €10,5 εκ. το εννεάμηνο του 2017 σημειώνοντας αύξηση 55,1%.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη διαγραφή της αρνητικής υπεραξίας της επένδυσης στη Δήμητρα Επενδυτική αλλά και του μεριδίου κέρδους για την περίοδο από την εν λόγω συνδεδεμένη εταιρεία.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 φθάνοντας τα €658,6 εκ. από €624 εκ. το εννεάμηνο του 2017.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα διανομής παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,4%, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017. Ο κύκλος εργασιών των τομέων παροχής λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής παρουσίασε επίσης αύξηση της τάξης του 8,6% κυρίως λόγω της δρομολόγησης νέων έργων στην κυπριακή αγορά.

Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους παρέμεινε στα ιδία επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και βρίσκεται στο 7,0%.

Η αύξηση στα έξοδα διοίκησης κατά €913,9 χιλ. και σε ποσοστό 3,2%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων προσωπικού.

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανέρχεται σε €16,9 εκ. έναντι €15,7 εκ. το εννεάμηνο του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κυρίως από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου Αμερικής έναντι του ευρώ, είχε θετική επίδραση στα αποτελέσματα του συγκροτήματος και ανέρχεται σε κέρδος €468,7 χιλ. συγκριτικά μικρότερο σε σχέση με €828,5 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι αναφορές στο κέρδος από συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τη διαγραφή αρνητικής υπεραξίας ύψους €4,6 εκ. και το μερίδιο κέρδους ύψους €1,2 εκ. από συνδεδεμένη εταιρεία που αναλογεί στο συγκρότημα για την περίοδο 15 Μαρτίου - 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η αρνητική υπεραξία προέκυψε από την αύξηση της επένδυσης στη Δήμητρα Επενδυτική μέσω της θυγατρικής Logicom Services Limited.

Η επένδυση στη Δήμητρα που ταξινομείτο στις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αναταξινομήθηκε στις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες μετά και την αύξηση της συμμετοχής της Logicom Services Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Δήμητρα σε 29,62%. Το ποσό της αρνητικής υπεραξίας που διαγράφηκε στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων αφορά το πλεόνασμα της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Δήμητρα στις 15 Μαρτίου 2018 σε σχέση με την αναγραφόμενη αξία της επένδυσης στην εταιρεία η οποία αποτελείται από την προϋπάρχουσα επένδυση στη χρηματιστηριακή της αξία πλέον το κόστος αγοράς των μετοχών που έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2018.

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνεται ότι συνεχίζουν να είναι καλές. Αναμένεται περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ