ΟΧΣ: Προκήρυξη προσφοράς για διαχείριση ΜΕΔ €250 εκ.

Στην προκήρυξη προσφοράς για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, προχώρησε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περίπου 2.500 ΜΕΔ, ύψους μέχρι €250 εκ.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα διανεμηθεί σταδιακά στον/στους Ανάδοχο/Ανάδοχους ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Η διανομή θα καθοριστεί με τον/τους Ανάδοχο/Ανάδοχους. Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου με τις οποιεσδήποτε τυχόν αναπροσαρμογές συμφωνηθούν.

2. Με αριθμό προσωπικού του Ανάδοχου που θα βρίσκεται στα Γραφεία του Οργανισμού, θα γίνεται μελέτη του κάθε φακέλου δανειολήπτη και θα αξιολογείται ο τρόπος ανάκτησης του χρέους σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και άλλων σχετικών Νομοθεσιών.

3. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συναντήσεις με τους δανειολήπτες σε δικούς του χώρους, για συζήτηση και κατάληξη σε διευθέτηση του χρέους, στο πλαίσιο της Πολιτικής του Οργανισμού που θα είναι στη διάθεση του Ανάδοχου. Τυχόν διευθέτηση που θα είναι εκτός του πλαισίου της Πολιτικής του Οργανισμού, θα πρέπει να τυγχάνει εκ των προτέρων έγκρισης του Οργανισμού προτού συμφωνηθεί με τον δανειολήπτη.

4. Οι λύσεις ρύθμισης του δανείου, οι οποίες θα συμφωνούνται και θα προσυπογράφονται από τους δανειολήπτες, θα διαβιβάζονται στον Οργανισμό για την ετοιμασία και υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

5. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κατάληξη σε βιώσιμη ρύθμιση του δανείου ή δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία του δανειολήπτη, ο Ανάδοχος θα προχωρεί στην ανάκτηση του χρέους εφαρμόζοντας τα υπόλοιπα εργαλεία που προβλέπονται από τον Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τις σχετικές Νομοθεσίες καθώς και από την Πολιτική του Οργανισμού.

6. Οι επιθυμητές διευθετήσεις ρύθμισης του χρέους του κάθε δανειολήπτη, κατά σειρά προτεραιότητας για τον Οργανισμό, είναι οι ακόλουθες:

Α. Βιώσιμη αναδιάρθρωση του προγράμματος αποπληρωμής του δανείου σύμφωνα με την Πολιτική του Οργανισμού.

Β. Είσπραξη μετρητών για μερική αποπληρωμή του δανείου και βιώσιμη ρύθμιση του υπόλοιπου.

Γ. Είσπραξη μετρητών για πλήρη εξόφληση του δανείου.

Δ. Υποβοήθηση του δανειολήπτη για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, ενυπόθηκης ή μη, για μερική ή ολική αποπληρωμή του δανείου.

Ε. Εφαρμογή διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου.

ΣΤ. Ανταλλαγή ακινήτων έναντι δανείου με προηγούμενη συγκατάθεση του Οργανισμού.

Ζ. Άλλη λύση που τυχόν θα προταθεί και θα εξασφαλιστεί εκ των προτέρων έγκριση του Οργανισμού.

7. Για τις πιο πάνω διευθετήσεις θα δοθεί στο δεύτερο Στάδιο του Διαγωνισμού πίνακας με την αμοιβή του ανάδοχου για κάθε είδος διευθέτησης ως ποσοστό του ανακτήσιμου ποσού του δανείου

Την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από το Αντικείμενο της Σύμβασης έχουν οι Mονάδες Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ