Κεντρική : Οι τράπεζες μπορούν να αναθεωρήσουν την τιμολογιακή πολιτική τους

Στην έκδοση νέας εγκυκλίου η οποία θα επιτρέπει στις τράπεζες να επανεξετάσουν την τιμολογιακή πολιτική των δανείων τους για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος αναστολής δόσεων, εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα.
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που στάλθηκε στις τράπεζες, μπορούν να αναθεωρήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί εντός της περιόδου των έκτακτων μέτρων αναστολής των δόσεων.

Προστίθεται δε, πως οι τράπεζες θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να συμφωνήσουν, ώστε να εφαρμοστούν ομοιόμορφα οι αποφάσεις που εμπίπτουν των έκτακτων μέτρων αναστολής των δόσεων. Παράλληλα, η Κεντρική σημειώνει ότι η επίδραση των αποφάσεων στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση την ικανότητα να απορροφήσουν μελλοντικές ζημιές, λαμβάνοντας υπόψη τα εποπτικά μέτρα χαλάρωσης της ΕΚΤ και της ΚΤ.
 
Ο περιορισμός που φαίνεται να θέτει η Φρανκφούρτη είναι πως δεν μπορούν να αλλάξουν οι συμβάσεις μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής δόσεων.
Ουσιαστικά πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία δίνει άμεσα το δικαίωμα, από εποπτικής άποψης, στις τράπεζες, να κάνουν ότι περισσότερο μπορούν στα πλαίσια που τους επιτρέπουν τα κεφάλαια τους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο η Κεντρική Τράπεζα τις τελευταίες μέρες είχε λάβει απευθείας από την ΕΑΤ και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό διευκρινήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τον προληπτικό χειρισμό γενικών μορατορίων.

Αναλυτικά η εγκύκλιος 

Συγκεκριμένα, φέρουμε στην προσοχή σας τα ακόλουθα:
1.            Η εφαρμογή γενικών μορατόριων πληρωμών (general moratoria), δεν συνιστά μέτρο αναδιάρθρωσης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύματα η διενέργεια αξιολόγησης του ενδεχομένου μείωσης της καθαρής παρούσας αξίας των πιστωτικών διευκολύνσεων που εμπίπτουν των  προνοιών των γενικών μορατόριων (Diminished Financial Obligation Test) για σκοπούς αναγνώρισης ενδεχόμενων νέων αθετήσεων.
Ενδεικτικές των πιο πάνω, είναι η παράγραφος 11 των σχετικών ΚΓ καθώς και οι παράγραφοι 11 και 13 της σχετικής Τελικής Έκθεσης (η οποία αποτελεί μέρος των ΚΓ).

Δεδομένου του γεγονότος ότι τα έκτακτα μέτρα αναστολής των δόσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εμπίπτουν του ορισμού των γενικών μορατορίων, όλα τα πιο πάνω εφαρμόζονται στα εγχώρια Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, περιλαμβανομένων και  υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που  κατέχουν άδεια λειτουργίας από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για τα οποία η ΚΤΚ ενεργεί ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής (για σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου εφεξής καλούμενα Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΠΙ). Νοείται ότι η αξιολόγηση οποιασδήποτε οικονομικής ζημιάς θα συνεχίσει να γίνεται από τα ΠΙ για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου που πηγάζει από τις εν λόγω πιστωτικές διευκολύνσεις (παράγραφος 19 των ΚΓ) αλλά και για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς (financial reporting).

2.            Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη οικονομική ζημιά που πιθανόν να υποστούν τα ΠΙ εντός της περιόδου αναστολής των δόσεων εξαιρείται της αξιολόγησης που προνοείται από το άρθρο 178(3)(d) του Κανονισμού 575/2013 αναφορικά με την αναγνώριση αθετήσεων νοουμένου ότι πηγάζει από τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο γενικό μορατόριουμ (παράγραφος 11 των ΚΓ).

Νοείται περαιτέρω, ότι για να ισχύσει η εν λόγω εξαίρεση, οι υπό αναφορά πρόνοιες πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλους τους δικαιούχους/δανειολήπτες των ωφελημάτων που εμπίπτουν των έκτακτων μέτρων αναστολής δόσεων.
 
Συναφώς, τα ΠΙ δύνανται να αναθεωρήσουν τη τιμολογιακή τους πολιτικής που θα εφαρμοστεί εντός της περιόδου των έκτακτων μέτρων αναστολής των δόσεων. Σε τέτοια ενδεχόμενη αναθεώρηση τα ΠΙ καλούνται να λάβουν υπόψη τα πιο πάνω.

 Ως μέρος της υπό αναφορά πιθανής αναθεώρησης της εφαρμογής της τιμολογιακής τους πολιτικής, η ΚΤΚ αναμένει όπως τα ΠΙ αξιολογήσουν την επίδραση των αποφάσεών τους στην κεφαλαιακή τους βάση, και στην ικανότητά τους να απορροφήσουν μελλοντικές ζημιές, αφού λάβουν υπόψη τα εποπτικά μέτρα χαλάρωσης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ΚΤΚ.

Επιπρόσθετα,  στη βάση των πιο πάνω, οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις των ΠΙ, θα πρέπει να ληφθούν κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης και συμφωνίας έτσι ώστε να εφαρμοστούν ομοιόμορφα, από όλα τα ΠΙ και προς όφελος όλων των δανειοληπτών που εμπίπτουν των έκτακτων μέτρων αναστολής των δόσεων, ώστε να επιτευχθεί η συμβατότητα με τις πρόνοιες των σχετικών ΚΓ. Τέτοιες ενδεχόμενες αποφάσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν άμεσα στην ΚΤΚ από το κάθε ΠΙ. Η εν λόγω ενημέρωση προς την ΚΤΚ πρέπει κατ’ελάχιστον να καλύπτει λεπτομέρειες των αποφάσεων που συλλογικά έχουν συμφωνηθεί καθώς και την επίδραση που θα επιφέρει στην κεφαλαιακή βάση και στην κερδοφορία για τα έτη 2020 και 2021.

Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου γίνεται επαναδιαπραγμάτευση των πιστωτικών διευκολύνσεων στη βάση των αναγκών συγκεκριμένων δανειοληπτών ξεχωριστά, τα ΠΙ είναι υποχρεωμένα να αξιολογήσουν κατά πόσο οι ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους των πιστωτικών διευκολύνσεων συνιστούν αναδιάρθρωση (σύμφωνα με το άρθρο 47(b) Κανονισμού 575/2013 καθώς και άλλων Κατευθυντήριων Γραμμών και Προτύπων (Standards) που εκδόθηκαν από την ΕΑΤ) και παράλληλα θα πρέπει να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο μείωσης της καθαρής παρούσας αξίας των πιστωτικών διευκολύνσεων.  Σχετικά, ενδεικτική είναι η παράγραφος 14 της Τελικής Έκθεσης των υπό αναφορά ΚΓ.
 
Τέλος, η ΚΤΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις. Παράλληλα, θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να διασφαλίσει, όπως έκανε μέχρι σήμερα, ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται εντός της χώρας θα είναι εντός του πλαισίου που καθορίζεται πανευρωπαϊκά και χωρίς να διασαλεύεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ