Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €250.000.000 από την Titan Global Finance Plc

Ανακοινώνεται πως ολοκληρώθηκε σήμερα η διάθεση εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατομμυρίων λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75 τοις εκατό (οι “Ομολογίες”), οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC (ο “Εκδότης”), θυγατρική της Titan Cement International SA (η “Εταιρία”) και οι οποίες θα φέρουν την εγγύηση της Εταιρίας και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των Ομολογιών.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις  9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι Ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους € 300 εκατομμυρίων  με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.

Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως  από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Ομολογίες δεν προσφέρονται και δεν διατίθενται προς πώληση και ούτε πρόκειται να προσφερθούν ή να διατεθούν προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένα στοιχείο στην παρούσα ανακοίνωση ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή παρότρυνση για την υποβολή προσφοράς για την αγορά των Ομολογιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας. Απαγορεύεται η προσφορά, η πώληση ή η παράδοση των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ελλείψει εγγραφής σύμφωνα με, ή ελλείψει απαλλαγής από την υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών (Securities Act) των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών"). Οι Ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί, και ούτε πρόκειται να εγγραφούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης περιοχής δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και απαγορεύεται η προσφορά, πώληση ή παράδοση αυτών, είτε αμέσως είτε εμμέσως, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

¾    Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του συνδέσμου https://ir.titan-cement.com

¾    Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257,

Σχετικά με την TitanCementInternationalSA      
Η Titan Cement International, μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.500 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ