Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου («ΣΕΛΚ») έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από την Πρόεδρο της EKK, κα. Δήμητρα Καλογήρου και τoν Πρόεδρο του ΣΕΛΚ, κ. Δημήτρη Βάκη.
Με το εν λόγω Πρωτόκολλο καθορίζεται πλαίσιο και διαδικασίες συνεργασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και γενικότερα την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των στόχων των δύο Oργανισμών.

Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, οι δυο Oργανισμοί συνεργάζονται μεταξύ τους για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων και παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, όπου υπάρχει κοινό αντικείμενο, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων οντοτήτων.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ