Προς κρατικές εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ σε τράπεζες για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις

Την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων μέχρι και €2 δισεκατομμύρια προς τις τράπεζες για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους ( εκ των οποίων το €1,7 δις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και €0,3 δισ για μεγάλες επιχειρήσεις), προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο να «ξεκλειδώσει» την παραχώρηση δανείων στην πραγματική οικονομία με ευνοϊκούς όρους.

Με το σχέδιο η κυβέρνηση θα καλύψει τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών έτσι ώστε να παραχωρηθούν νέα δάνεια σε αυτοτελώς εργαζόμενους, ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από τις 2 Απριλίου μέχρι και το τέλος του έτους, ενώ θα καλυφθεί και ο κίνδυνος για υφιστάμενα δάνεια σε αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που στο τέλος του 2019 δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες και κτυπήθηκαν από την επιδημία του κορωνοϊού. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που στο τέλος του 2019 είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ η χρονική διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη. Οι τράπεζες θα καταβάλλουν τέλος παραχώρησης εγγύησης στο κράτος, έτσι ώστε να μην θεωρείται κρατική ενίσχυση.

Όπως αναφέρεται σε προσχέδιο του Σχεδίου, το οποίο εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, «σκοπός του Σχεδίου είναι η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι δύο δισεκατομμυρίων ευρώ σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβαν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την παραχώρηση δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση του κορωνοϊού»
 
Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα €2 δισ., εκ των οποίων €1,7 δισ. καλύπτει δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους και τα €300 εκατομμύρια μεγάλες επιχειρήσεις. Ο Υπουργός δύναται να αναθεωρήσει τα πιο πάνω όρια μεταξύ των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.
 
Σύμφωνα με το έγγραφο, η κυβερνητική εγγύηση καλύπτει τις ζημιές που θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν με βάση το Σχέδιο, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών (90% η Δημοκρατία και 10% τα πιστωτικά ιδρύματα).
 
Οι ζημιές καθορίζονται ως οι λογιστικές ζημιές (προβλέψεις), όπως ορίζονται και δημοσιεύονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του εκάστου πιστωτικού ιδρύματος, που θα προκύψουν από τα ακόλουθα:
-              Για χορηγήσεις που θα καταστούν μη εξυπηρετούμενες η ζημιά καθορίζεται ως η λογιστική ζημιά/πρόβλεψη (συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων). Στο τέλος της διαδικασίας ανάκτησης της συμβατικής ταμειακής ροής μέσω ρευστοποίησης της εξασφάλισης, η πραγματική ζημιά επαναπροσδιορίζεται βάσει της πραγματοποιήσιμης ζημιάς και καταλήγει είτε σε επιπλέον απαίτηση από το πιστωτικό ίδρυμα είτε σε επιστροφή χρημάτων προς τη Δημοκρατία.
 
-              Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στις οποίες θα υπολογιστούν λογιστικές προβλέψεις στην βάση των πολιτικών έκαστου πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτές ορίζονται και δημοσιεύονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του έκαστου πιστωτικού ιδρύματος.
 
Νοείται ότι η κυβερνητική εγγύηση δεν θα καλύπτει πρόσθετα ποσά δανείων μετά την αρχική παραχώρηση ποσού από τις τράπεζες, καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις οτιδήποτε ποσών πέραν του επιτοκίου, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιοποίηση τόκων, ενώ νοείται επίσης ότι οποιαδήποτε πληρωμή από τον δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων πιστώνεται στο δάνειο.
 
Η περίοδος ισχύος του Σχεδίου καλύπτει νέα δάνεια που θα εκδοθούν από τις 2 Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η  Δεκεμβρίου 2020 με βάση το Σχέδιο και η κυβερνητική εγγύηση θα καλύπτει τις ζημιές για την περίοδο μέχρι 6 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.
 
Παράλληλα υπάρχει περιορισμός της διάρκειας του δανείου μέχρι τα 6 έτη.
 
Σύμφωνα πάντα με το κείμενο, δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλες οι Επιχειρήσεις καθώς και οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι ανεξαρτήτου τομέα, και η κυβερνητική εγγύηση καλύπτει Επιχειρήσεις καθώς και Αυτοτελώς Εργαζόμενους που δεν ήταν προβληματικές και δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31.12.2019, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοϊού.
 
Εκτός του σχεδίου μένουν επιχειρήσεις καθώς και αυτοτελώς εργαζόμενους που κατείχαν κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019 μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.
 
Στο σχέδιο εμπίπτουν δάνεια σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους με ημερομηνία έκδοσης από τις 2 Απριλίου 2020 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020, αλλά και υφιστάμενα δάνεια σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους που δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31.12.2019, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοιού.
 
«Σκοπός παραχώρησης δανείων είναι η κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων των Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων», αναφέρεται στο κείμενο.
 
Παράλληλα, το Σχέδιο καλύπτει και την έκδοση τρεχούμενων λογαριασμών, που δεν θα υπερβαίνει το 50% του ποσού που παραχωρείται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο, στο 25% προς ΜΜΕ και στο 15% προς μεγάλη επιχείρηση.
H κυβερνητική εγγύηση θα καλύπτει μέχρι την πρώτη εκταμίευση του ανάλογου ποσού και θα λαμβάνονται για σκοπούς υπολογισμού της απαίτησης οποιαδήποτε πληρωμή από τον δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων, αναφέρεται.
 
Ανώτατο ποσό δανείου
Σύμφωνα με το σχέδιο, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει: (Ι) το  διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιβαρύνσεων καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στον τόπο των επιχειρήσεων, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στη μισθοδοσία των υπεργολάβων) για το 2019 ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος.
 
Στην περίπτωση Επιχειρήσεων ή Αυτοτελώς Εργαζομένων που δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον υπολογιζόμενο ετήσιο μισθό για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του,  ή (2), το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου κατά το έτος 2019 ή (3) σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και βάσει σχεδίου ρευστότητας που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου για τους επόμενους 18 μήνες σε σχέση με Μικρομεσαία Επιχείρηση και Αυτοτελώς Εργαζόμενο και στους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.
 
Επιτόκια
Τα επιτόκια θα κυμαίνονται αναλόγως του αν υπάρξει εξασφάλιση και αναλόγως της διάρκειας του δανείου. Επίσης, υπάρχει κατηγοριοποίηση αναλόγως του αν ο δανειολήπτης είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, μικρομεσαία επιχείρηση και μεγάλη επιχείρηση.
 
Θα κυμαίνονται από 0,75% για ένα δάνειο με εξασφάλιση διάρκειας ενός έτους για έναν αυτοτελώς εργαζόμενο και θα φτάνουν μέχρι και 1,0% για διάρκεια έξι χρόνων. Για μια ΜΕΕ τα επιτόκια θα κυμαίνονται από 1,0% για ένα δάνειο ενός έτους και θα φτάνουν μέχρι 1,5% για έξι έτη, ενώ για μεγάλες επιχειρήσεις ένα δάνειο με εξασφάλιση ενός έτους θα φέρει επιτόκιο 1,0% και φτάνει μέχρι 2% για έξι έτη. Για δάνεια χωρίς εξασφάλιση θα υπάρχει μια έκτακτη επιβάρυνση της τάξης του 0,5%.
 
Εξάλλου, το σχέδιο προνοεί ως μέγιστη παραχώρηση δανείων κατά πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 25% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων, εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, το πιο πάνω όριο δύναται να αναθεωρηθεί στην βάση των δηλώσεων συμμετοχής στο Σχέδιο από τα πιστωτικά ιδρύματα.
 
Τα δικαιούχα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δηλώσουν στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι την 30ην Απριλίου 2020 την συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Για δάνεια που παραχωρούν πριν την δήλωση της συμμετοχής τους δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.
 
Τέλος Κυβερνητικής Εγγύησης
Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα έναντι κατάλληλου τιμήματος υπό μορφή προμήθειας με τρόπο τέτοιο που αφαιρεί οποιοδήποτε ίχνος κρατικής ενίσχυσης στα πιστωτικά ιδρύματα.
Η τιμολόγηση της καταβαλλόμενης προμήθειας ανέρχεται στο 90% του Συνολικού Επιτοκίου εκάστου δανείου, μετά που θα αφαιρεθούν 50 μονάδες βάσης για κάλυψη λειτουργικών κοστών , κόστους χρηματοδότησης και κόστους κεφαλαίων.
 
Τέλος, το σχέδιο προνοεί μηχανισμούς ελέγχου, με τα πιστωτικά ιδρύματα να καλούνται, μεταξύ άλλων, να υποβάλλουν σε εξαμηνιαία βάση στο Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο με αναλυτική κατάσταση των δανείων που παραχωρήθηκαν, να υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις σχετικές απαιτήσεις τους με βάση το Σχέδιο.


ΠΗΓΗ : ΚΥΠΕ

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ